Regulamin sklepu

Regulamin sklepu MagiczneBuciki.pl określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Magiczne Buciki dostępnego pod adresem www.magicznebuciki.pl, umożliwiającego Kupującym składanie ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w sklepie, prowadzonym przez Sebastiana Białkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PURE Sebastian Białkowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7712750600 REGON 382566174

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość (on-line) za pośrednictwem Sklepu.
 2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania sklepowi Magiczne Buciki ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Magiczne Buciki.
 4. Dla skorzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert także aktywne konto skrzynki pocztowej e-mail. Sklep wymaga równie od Klienta posiadania włączona obsługa plików cookies oraz zapoznania się z zasadami ich przechowywania?

 §2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PURE Sebastian Białkowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7712750600 REGON 382566174
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.magicznebuciki.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym ceny produktu, sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Konto użytkownika – nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, regulaminem, funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

§3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: PURE Sebastian Białkowski, ul. E.Sczanieckiej 27/36 , 93-342 Łódź.
 2. Adres pocztowy do reklamacji oraz wysyłania zwracanych towarów: PURE Sebastian Białkowski, ul. E.Sczanieckiej 27/36 , 93-342 Łódź.
 3. Adres e-mail: kontakt@magicznebuciki.pl
 4. Numery telefonów: +48 693525529, +48 607 588 863
 5. Numer rachunku bankowego: 45 1050 1461 1000 0097 1105 3430, ING Bank Śląski
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 - 16:00

§4 Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Informacje zawarte na stronie Sklepu pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zatem zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu w następujący sposób: 
  1. po zalogowaniu się (Klient posiadający już konto w Sklepie) na konto lub rejestracji konta (nowy Klient) zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu, 
  2. bez rejestracji konta.
 5. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy wybrać oraz dodać jedną lub więcej pozycji Towarów do koszyka w Sklepie, a także wybrać jego parametry - o ile ma to zastosowanie.
 6. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, formę płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia) w celu realizacji zamówienia.
 7. Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w miejscu poświęconym na Dodatkowe Informacje.
 8. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Zamówieniu.
 10. Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, gdy w formularzu zamówienia wskazane zostaną dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer i zostaje przez Sprzedawcę potwierdzone oraz zrealizowane na zasadach wynikających z Regulaminu.
 12. Sklep Magiczne Buciki w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.
 13. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 §5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres skrzynki pocztowej email hasła do konta oraz adres dostawy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Hasło do konta znane jest tylko Klientowi. Sprzedawca nie ma możliwości bezpośredniego podglądu i/lub zmiany hasła do konta Klienta. Klient może zresetować swoje hasło, poprzez wybranie odpowiedniej opcji resetowania hasła dostępnego w panelu logowania do sklepu.

 §6 Koszt zamówienia

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Magiczne Buciki wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
 2. Cena podana dla stronie internetowej Sklepu jest ceną wiążąca dla Klienta oraz Sprzedawcy w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy określony w odpowiedniej zakładce w Sklepie, a także w koszyku podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu.

 §7 Płatności

 1. Sklep internetowy Magiczne Buciki proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
  1. za pobraniem – płatność uiszczana jest kurierowi lub w placówce (np. Poczty Polskiej, lub Punkcie odbioru przesyłek kurierskich) przy odbiorze przesyłki w momencie dostarczenia do niego Towaru
  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 45 1050 1461 1000 0097 1105 3430
  3. za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej PayU (przelewem kodem BLIK lub kartą kredytową).
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry (przelewem na rachunek bankowy) za zakupione towary należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży
 2. Sprzedawca informuje, że dokonanie płatności za pośrednictwem platform płatniczych, o których mowa w ust. 1 lit. c, ze względu na ich specyfikę, możliwe jest wyłącznie niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 3. Wykorzystanie platform płatniczych, o których mowa w ust. 1 lit. c, może wiązać się z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy z danym podmiotem obsługującym te płatności (np. PayU) na świadczenie usług. Sprzedający nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań względem Klienta, że podmioty te w sposób należyty wykonają ich zobowiązania i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.
 4. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej.

§8 Realizacja przyjętego Zamówienia

 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego podczas składania Zamówienia, za pośrednictwem:
  1. firm kurierskich
  2. Poczty Polskiej
  3. Paczkomatów InPost
 1. Na termin realizacji przyjętego przez Sklep Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie przez Sprzedawcę towaru określony w opisie towaru w Sklepie oraz czas dostarczenia towaru przez firmę kurierską lub innego właściwego dostawcę określonych w odpowiedniej zakładce w Sklepie.
 2. Terminy wskazywane przez Sklep dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 1. Sprzedawca zawiadamia Kupującego niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w Regulaminie z uwagi na brak towaru lub zamówionej ilości towaru w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadamia Kupującego telefonicznie lub w drodze e-mail proponując inny termin realizacji zamówienia nie dłużej niż do 14 dni roboczych. Kupujący może nie zaakceptować propozycji Sprzedawcy w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. Zasady wynikające z ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio w zakresie niemożności realizacji części zamówienia Klienta, przy czym w pozostałej części Sprzedawca zamówienie realizuje na zasadach wynikających z Regulaminu.
 3. W przeciągu 24 godzin, przez co rozumie się 1 dzień roboczy, od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 4. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem czytam.pl leży po stronie Klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności, z zastrzeżeniem wyjątku w postaci wyboru przez Klienta opcji za pobraniem.
 6. Sklep Magiczne Buciki jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§9 Prawa Konsumenta oraz Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego. W przypadku nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu Magiczne Buciki , tj. zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odebrania zamówienia.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie w 3 , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Magiczne Buciki zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Magiczne Buciki), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 10. Zwrotu płatności Sklep Magiczne Buciki dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sklep Magiczne Buciki prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w 3 pkt. 2 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym nie uznaje się przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 14. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 16. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 17. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.
 18. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta przesyłki z Towarem od firmy kurierskiej lub innego właściwego dostawcę wskazanego przez Klienta dla której formą dostarczenia było pobranie w ciągu 7 dni, skutkuje automatycznym odstąpieniem bez konieczności dodatkowego wzywania kupującego do wykonania umowy. W takim przypadku Sprzedający może wezwać Konsumenta do pokrycia kosztów dostawy oraz zwrotu produktu do Sprzedawcy.

§10 Reklamacje

 1. W zakresie nieuregulowanym poniższymi zapisami Regulaminu zastosowanie ma ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
 2. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Magiczne Buciki są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
 4. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).
 5. Reklamacji produktu na podstawie rękojmi dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone na piśmie: przesłane pocztą na adres wskazany w Regulaminie w 3 pkt. 2 lub drogą elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie w w § 3 pkt. 3. Do reklamacji zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co może usprawnić rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia.
 8. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli konsument samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na konsumenta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 9. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie w 3 pkt. 2 . W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Klientowi nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe (np. brak dostępności towaru) Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.
 10. W przypadku gdy produkt ma wadę, Klient może na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
  2. żądać usunięcia wady, albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.
 11. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania jeżeli produkt / towar był już naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolna od wad lub usunięcia wady.
 12. Jeżeli Klientem jest Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 13. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy.
 14. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru (odbiór reklamacji) oraz wysłania towaru wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).
 15. Każde zalecenie, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 16. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie w 3 pkt. 3
 17. Sklep Magiczne Buciki ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
  3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

§12 Treści zamieszczane przez Klienta w Serwisie

 1. Klient ma możliwość dodawania treści w Sklepie w ramach recenzji produktów, których opisy są zamieszczane w Sklepie.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za merytoryczną treść dodawanych przez Klientów treści / recenzji.
 3. Sprzedawca ma obowiązek weryfikacji treści i usuwa bez uprzedzenia treści nieodpowiednie, tj. w szczególności zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste innych Klientów, podmiotów czy osób trzecich jak również treści stanowiące reklamy, nie mające związku z komentowanym produktem lub usługą lub w inny sposób naruszające Regulamin.
 4. Sprzedawca może usuwać treści zdublowane celem zachowania porządku i estetyki wpisów.

§13 Dane osobowe i ich ochrona

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Sebastian Białkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PURE Sebastian Białkowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7712750600 (również niżej jako Administrator).
 2. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 3. Sprzedawca przekazuje Klientom informacje o ochronie danych osobowych, zakresie, podstawie prawnej, celu, okresie przetwarzania danych Klientów, przysługującym Klientom prawach za pośrednictwem treści dostępnych w Sklepie Magiczne Buciki (w szczególności Polityka prywatności) oraz w kontakcie bezpośrednim.
 4. Kupujący składając Zamówienie, a także, jeśli ma to zastosowanie, zakładając bezpłatne Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia lub świadczenia przez Sklep Magiczne Buciki wymienionej usługi (Konto użytkownika), jeśli Kupujący zechce z niej skorzystać. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustę
 5. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 7. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności (i) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), (ii) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.100 t.j. z dnia 2018.05.10.
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu Magiczne Buciki rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.
 5. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 7. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

 

Regulamin obowiązuje od 01.05.2019 roku

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: PURE Sebastian Białkowski ul. E.Sczanieckiej 27/36 93-342 Łódź, e-mail: kontakt@magicznebuciki.pl

.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________

– Data odbioru ___________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________

– Data ___________________________

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl